Fang øyeblikk som vare livet ut

Naturstein på Værlandet.

Generelt.

Værlandet, Melvær, Bulandet og Sandøy ligger ytterst i havgapet vest for Askvoll i Sogn og Fjordane. Øyene og småholmene rundt innbyr til en interessant vandring i en spesiell norsk geologi. Her finnes avsetningsbergarter som konglomerat, sandstein og breksje i kontakt med grønstein i nord. I Bulandet - Værlandet er det gjort en rekke funn av fossile planterester.

Grønsteinen er den eldste bergarten på Værlandet, avsatt som lava på havbunnen innen tidsperioden som strekker seg fra 430 til 570 millioner år siden (kambro-silurisk alder)


Avsetningsbergartene ble avsatt på land for omkring 345 - 400 millioner år siden i et basseng som sank inn langs store Ø-V løpende bruddsoner. Disse bruddsonene ble utløst ved at sterke krefter virket i jordskorpen, og store mengder av avrundete boller av tidligere dannete bergarter samt sand og grus ble ført med elver som hadde sitt utspring i nord inn i dette bassenget. Samlet har disse sedimentene en mektighet på 3400m. Sedimentær breksje er den eldste av avsetningsbergartene og danner overgangssonen mellom grønstein og overliggende konglomerat. Sandstein, som finnes på holmer syd for Værlandet, representerer den yngste delen av løsmassene avsatt i dette bassenget.

Sedimentær breksje.


Grønsteinsbreksjen på Værlandet ligger mellom grønstein og konglomerat og danner som nevnt en overgangssone mellom de to. Breksjen står opp som massive rygger i terrenget og er i liten grad oppsprukket. Bergarten består av kantete bruddstykker av grønn til nesten svart grønnstein revet løs fra underliggende grønnstein.

Bruddstykkene kan også være dypt røde på grunn av jaspis. Størrelsen varierer mellom 0,5 - 10 cm, vanligvis omkring 4-5 cm, og de er kittet sammen av brunlig, grå sandstein. Grønstinsfragmentene kan også inneholde tynne, lyse linjer bestående av epidot og kalkspat. Bergarten tar godt polering og får en mørk brun og sort farg på polert flate. Muligheter for uttak av større blokk er tilstede.

Grønstein

Grønsteinen er som nevnt opprinnelig avsatt som lava som senere har blitt omvandlet til en tett, finkornet bergart som hovedsakelig består av amfibol, epidot, feltspat, titanitt og noe kalkspat. Like under breksjen opptrer grønsteinspartier som har vært oppknust og som senere er sammenkittet av årer og tynne linjer av lyse mineraler; feltspat, epidot, karbonat og kvarts. På polert flate får disse en grønlig gul til gråhvit farge. Disse går gjennom grønsteinen i flere retninger og gir bergarten et livlig mønster mot en mørk grønn til sort bakgrunn. Også i grønnsteinen finnes partier rik på jaspis. Den røde jaspisen danner gjerne en ytre randsone rundt grønnsteinspartierog gir bergarten sjatteringer og "skyer" av rødlig til brunlig farge. Det bør være mulig å ta ut småblokk og mindre stykker av denne grønsteinsvarianten i nærheten av breksjen.

Sammendrag.

Følgende gjennomsnittsverdier er oppnådd for breksje:

Romdensitet: 3002 kg/m3
Åpen porøsitet: 0,2 %
Vannabsorbasjon: 0,07 vekt%
Bøyestrekkfasthet: 22,7 N/mm2
Trykkfasthet: 191,5 N/mm2
Slitasjetall: 2,3med mer

Mineralinnhold i grønsteinsfragmentene:

45% Chlorit
35% Amphibol
10% Feltspat
3% Muskovitt
2% Hematitt

2% Epidot

Mineralinnhold i mellommassen:

45% Kvarts og feltspat
15% Cloritt
15% Karbonat
10% Epidot
10% Amfibol
3% Hematitt
2% Muskovitt
<1% Biotitt, Titanitt, Zirkon

Lisbeth Alnæs

Kom i kontakt

Kontakt informasjon


+47 90826242
laila@landoy.no
Landøy Brimmen Stone as
Nordsjøvegen 301
6986 Værlandet
Norway

 


Din informasjon

© Copyright Landøy